Permanant Link For Entry #21

Jian ren zou guo man man sui yue
Jian ren zou guo man man sui yue : Xinjiapo chuan tong qi ye de chuan cheng gu shi / zhu bian Fang Guixiang ; cai fang zhuan gao, Li Liangshi ... [et al.]. 坚韧走过漫漫岁月 : 新加坡传统企业的传承故事 / 主编 方桂香 ; 撰稿 利亮时 [et al.]. -- [Singapore] : 创意圈出版社, 2006. LCCN 2008314965.

Family-owned business enterprises |x Succession |z Singapore.